Twój wybór padł na dom realGREEN?

To wspaniale! Być może zastanawiasz się, jaki jest pierwszy krok do tego, aby rozpocząć jego budowę. Oto ścieżka, która poprowadzi Cię prosto do Twojego wymarzonego domu – Krok po kroku.

Etap I - zarezerwuj swój termin

Zadzwoń do nas i zarezerwuj odpowiadający Ci termin budowy domu.

Etap II - do pozwolenia na budowę

Jeśli zdecydujesz się wybrać dom realGREEN, umówimy się na wizytę w biurze i podpiszemy umowę. Nie musisz wpłacać całości kwoty za dom – jedynie zaliczkę w wysokości 10% całej inwestycji. Po zapłacie otrzymasz od nas gotowy projekt – wtedy możesz wrócić do siebie i załatwić wszystkie formalności.

Jakie to formalności? Już wyjaśniamy!
 • Elementem niezbędnym do podjęcia inwestycji jest działka. Gdy takową już posiadamy udajemy się do Urzędu Gminy i sprawdzamy, czy w gminie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak to:

  1. Pobieramy Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania i otrzymujemy z urzędu gminy plan zagospodarowania przestrzennego – możemy go znaleźć w gminnym wydziale architektury. Możemy w ten sposób uniknąć wielu przykrych niespodzianek (może się okazać, że działka jest położona na terenie podmokłym, szkód górniczych albo o znacznym nachyleniu).

  2. Jeśli gmina nie ma planu, występuje o decyzję o warunkach zabudowy dokumentem, jaki będzie nam potrzebny jest tzw. decyzja o warunkach zabudowy.

 • Na kolejnym etapie powinniśmy uzyskać zapewnienia o dostarczeniu mediów:

  Wody, Kanalizacji, Energii elektrycznej

  Do tego celu potrzebna nam będzie mapa do celów opiniodawczych która możemy zakupić w Starostwie Powiatowym w wydziale budownictwa - koszt to około 17zł.

 • Gdy uzyskamy wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, możemy wykonać kolejny krok

  Projekt domu musi koniecznie być poddany adaptacji, czyli dostosowaniu go do warunków zabudowy panujących na działce klienta. Zajmuje się tym architekt posiadający uprawnienia - wybrany przez Państwa.

 • Aby rozpocząć procedurę budowy przyłączy, w pierwszej kolejności musimy zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub którą można zamówić w wydziale geodezji i kartografii.

  Geodeta naniesie na mapie nieruchomość względem sieci, które już istnieją, bliżej lub dalej działki. Mapa do celów projektowych stanowi załącznik do składanego wniosku o Warunki Techniczne Przyłączy.

 • Załatwiamy kwestię przyłączy. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy oraz załatwienie wszystkich formalności zmierzających do wykonania przyłączy. Wniosek o warunki techniczne przyłączy, składany w przedsiębiorstwie wodociągowym czy energetycznym, zawiera standardowo:

  1. informacje o inwestorze – dane osobowe,

  2. informacje o rodzaju planowanej inwestycji – np. budowa domu.

 • Wykonanie przyłączy

  Zamówienie projektów, podpisanie umów o przyłączenie, zgłoszenie budowy, odbiór i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, podpisanie umów o dostawę

 • W Starostwie Powiatowym składamy wniosek o pozwolenie na budowę domu. Musimy do niego dołączyć:

  1. akt własności nieruchomości, umowę dzierżawy bądź inny dokument, który będzie dowodem na to, że klient nabył prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  2. projekt domu. Musi on zostać wrysowany w mapę do celów projektowych, konieczne jest złożenie w starostwie wniosku o jego wydanie,

  3. 4 egzemplarze projektu wraz z planem zagospodarowania działki,

  4. wyciąg z MPZP lub warunki zabudowy,

  5. promesy lub warunki przyłączenia mediów oraz inne dokumenty zależnie od okoliczności.

 • Urząd w ciągu 65 dni wyda decyzję w sprawie pozwolenia na budowę.

  W przypadku gdy będzie ona niekorzystna można w ciągu 14 dni wnieść odwołanie do wojewody. W trakcie rozpatrywania wniosku urząd może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, złożenia wyjaśnień lub naniesienia zmian.

 • Uwaga!

  Sąsiedzi nie są stroną w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli strefa oddziaływania inwestycji nie przekracza granic działki, nie mogą więc skutecznie opóźniać rozpoczęcia budowy domu.

 • Kiedy pozwolenie na budowę się uprawomocni (po 14 dniach)

  o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy musimy zawiadomić powiatowy (lub wojewódzki) inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór nad zgodnością realizacji budowy z tym, co zawiera zatwierdzony w pozwoleniu na budowę projekt budowlany. Zawiadomienie należy złożyć co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

 • Rejestracja dziennika budowy

  Musimy go mieć na każdej realizacji, która wymaga pozwolenia na budowę. Po kupieniu dziennika zanosimy go do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę, gdzie zostaje opieczętowany. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, za jego stan i właściwe przechowywanie jest odpowiedzialny kierownik budowy.

 • Zgłaszamy termin rozpoczęcia robót.

  Zgłoszenie to otrzymuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i projektant (sprawujący nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem). Do zgłoszenia dostarczamy:

  1. zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

  2. zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.